Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I.                  Definicje.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.       Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2.      Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach

3.      Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4.      Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.hitobuwie.pl;

5.      Sklep internetowy hitobuwie.pl – serwis internetowy dostępny pod www. hitobuwie.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6.      Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7.      Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta Artykuły Przemysłowe Paweł Kulak Piotr Kulak Sp. J. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8.      Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

9.      Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10.  Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

11.  Usługodawca - spółka Artykuły Przemysłowe Paweł Kulak Piotr Kulak Sp. J. z siedzibą w Chodzieży (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Sienkiewicza 3, 64-800 Chodzież) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082291, NIP: 764-005-07-37, REGON: 570053970, adres poczty elektronicznej: sklep@hitobuwie.pl, numer telefonu: (+48) 67 282 94 73 oraz 668 819 233 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

II.            Postanowienia ogólne.

1.      Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod www.hitobuwie.pl.

2.      Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.      Sklep internetowy, działający pod www.hitobuwie.pl, prowadzony jest przez Artykuły Przemysłowe Paweł Kulak Piotr Kulak Sp. J..

4.      Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

4.1. Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu internetowego.

4.2. Warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów dostępnych w ramach Sklepu internetowego.

4.3. Warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego.

4.4. Zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

4.5. Zasady przesyłaniu informacji w ramach Newslettera.

5.      W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien spełnić następujące warunki:

5.1.We własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

5.2. Klient powinien korzystać z przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 8.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej.

5.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768.

5.4. Włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies.

6.      Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

7.      Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III.             Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1.      Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach. Polega ona na wypełnieniu formularza rejestracyjnego zawierającego dane osobowe i adresowe Klienta to znaczy jego: imię i nazwisko albo nazwa, adres, adres e-mail, numer telefonu, login oraz hasło (wymagane dane oznaczona się znakiem „*”. Akceptacja regulaminu i założenie Konta w Sklepie internetowym skutkuje zawarciem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta

2.      Artykuły Przemysłowe Paweł Kulak Piotr Kulak Sp.J. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

2.1. Podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.

2.2. Dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego.

2.3. Dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Artykuły Przemysłowe Paweł Kulak Piotr Kulak Sp.J. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Artykuły Przemysłowe Paweł Kulak Piotr Kulak Sp.J.

 

3.      Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Artykuły Przemysłowe Paweł Kulak Piotr Kulak Sp.J..

4.      W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie

5.      Klient korzystający z Sklepu internetowego zobowiązany jest w szczególności do:

5.1. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

5.2. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.

5.3. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

5.4. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Artykuły Przemysłowe Paweł Kulak Piotr Kulak Sp.J..

5.5. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

5.6. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV.             Warunki zawierania umowy sprzedaży.

1.      Celem zawarcia umowy o sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia. Po zapoznaniu się z ofertą na sklepie Klient dokonuje zakupu po przez dodanie Towaru do koszyka.

2.      W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.      Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

1.      Przedmiotu Zamówienia.

2.      Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianego towaru lub towarów.

3.      Wybranej metody płatności.

4.      Wybranego sposobu dostawy.

5.      Czasu dostawy.

4.      Aby Zamówienie zostało zrealizowane konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „ZAMAWIAM”

5.      Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Artykuły Przemysłowe Paweł Kulak Piotr Kulak Sp.J.. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

6.      Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie przesyła Klientowi na podany adres e-mail Towar zgodnie z Zamówieniem Klienta.

7.      Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

8.      Akceptując otrzymywanie faktury w formie elektronicznej klient wyraża zgodę na wystawienie i przesyłanie faktury oraz korekty faktury w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 20 grudnia 2012 r.

V.                Sposoby Płatności.

1.      Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności:

1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

1.2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy.

1.3. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PAYU.PL.

VI.        Dostawa towaru.

1.      Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

2.      Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy towaru:

2.1. Paczka kurierska za pośrednictwem firmy kurierskiej „Siódemka S.A.

2.2. Paczka kurierska pobraniowa za pośrednictwem firmy kurierskiej „Siódemka S.A.

2.3. Paczka pocztowa za pośrednictwem Poczta Polska S.A.

2.4. Paczka pocztowa pobraniowa za pośrednictwem Poczta Polska S.A.

3.      Wysyłka towarów jest realizowana tylko do krajów Uni Europejskiej po wcześniejszym dokonaniu przedpłaty za towar w walucie EUR. Związane z tą wysyłką dodatkowe koszty wysyłki opłaca zamawiający.

Po złożeniu zamówienia do krajów UE konieczny jest kontakt z Biurem Obsługi Kilenta w celu ustalenia indywidualnych kosztów dostawy.

VII.    Warunki odstapienia od umowy.

1.      Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesieciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres Usługodawcy czyli: Artykuły Przemysłowe Paweł Kulak Piotr Kulak Sp.J. ul. Sienkiewicza 3, 64-800 Chodzież.

2.      Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku:

2.1. Świadczeń wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.

2.2. Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

3.      W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4.      Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: Artykuły Przemysłowe Paweł Kulak Piotr Kulak Sp.J. ul. Sienkiewicza 3, 64-800 Chodzież.

5.      Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr. 2 do Regulaminu.

6.      Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.      Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

8.      Zwrot należności za zwracany Towar nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni.

VIII.          Reklamacje dotyczące Towarów.

1.      Artykuły Przemysłowe Paweł Kulak Piotr Kulak Sp.J. jako Usługodawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2.      Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego Klient może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy sklep@hitobuwie.pl lub też korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego w zakładce Kontakt na stronie Sklepu internetowego lub pisemnie na adres Usługodawcy (Artykuły Przemysłowe Paweł Kulak Piotr Kulak Sp.J. ul. Sienkiewicza 3, 64-800 Chodzież). Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Towaru z umową należy go dostarczyć na adres Usługodawcy (Artykuły Przemysłowe Paweł Kulak Piotr Kulak Sp.J. ul. Sienkiewicza 3, 64-800 Chodzież). Usługodawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

3.      W przypadku Towarów objętych również gwarancją Usługodawca informuje, iż gwarancja na sprzedany Towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

IX.         Postanowienia końcowe.

1.      Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Artykuły Przemysłowe Paweł Kulak Piotr Kulak Sp.J. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2.      Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Artykuły Przemysłowe Paweł Kulak Piotr Kulak Sp.J. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Artykuły Przemysłowe Paweł Kulak Piotr Kulak Sp.J.

3.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji, w celu emisji możliwie indywidualnie przygotowanej reklamy. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie. Więcej informacji o ciasteczkach tutaj.

Zamknij

Zaloguj się